چگونه عسل باعث افزایش انرژی و قدرت ورزشکاران می‌شود؟

ساخت وبلاگ
چکیده : عسل کارایی ورزشکاران را افزایش داده و موجب بهبود جراحات می‌شود اصولاً از عسل به عنوان ماده‌ای اﻧﺮژی‌... با عنوان : چگونه عسل باعث افزایش انرژی و قدرت ورزشکاران می‌شود؟ بخوانید :
عسل کارایی ورزشکاران را افزایش داده و موجب بهبود جراحات می‌شود
اصولاً از عسل به عنوان ماده‌ای اﻧﺮژی‌زا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻋﺴﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ارﮔﻮژﻧﯿﮏ (ﻣﻮادی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ورزﺷﮑﺎران را ارﺗﻘﺎ می‌دهد) ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ در زﻣﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻً ورزﺷﮑﺎران ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺴﻞ و اﻧﺠﯿﺮ ﺧﺸﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﺪه‌ای از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺮوع ﮐﺮده‌اﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ روی ۹۳ ﻧﻔﺮ ورزﺷﮑﺎر وزﻧﻪﺑﺮدار ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻢ آﻗﺎﯾﻮن، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ وزﻧﻪﺑﺮداری و ﺑﺪنﺳﺎزی ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﮑﻤﻞ ﭘﺮوﺗﯿﺌﻦ ﺧﻮد را ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ و ﯾﺎ ﻋﺴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ از ﻋﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺪت ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺪرت ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺮوی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻣﮑﻤﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻋﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﯽ داﺷﺖ.

ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﻃﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﯾﮑﯽ از راه‌های ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﮔﻠﯿﮑﻮژن در ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮔﻠﯿﮑﻮژن ﻧﻮﻋﯽ ﻗﻨﺪ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮﺧﺖ آﻣﺎده ﻣﺼﺮف را دارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻠﯿﮑﻮژن ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪ و روز آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ و دارا ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

متخصصان علم پزشکی در رابطه با تغذیه ورزشکاران پس از هر جلسه بازی می‌گویند:

پس از هر بازی یا هر جلسه تمرین، مقدار زیادی از گلیکوژن (در سلول‌های جانوران برای ذخیره کربوهیدرات بکار می‌رود) در بافت عضله و کبد مورد استفاده قرار می‌گیرد و گلیکوژن با ترکیب یا ایجاد پروتئین عضلانی جدید کاهش می‌یابد. هنگامی که غذاهای مناسب می‌خورید، بدن شما به سرعت گلیکوژن از دست می‌دهد و ترکیب طبیعی پروتئین‌های جدید می‌تواند از سر بگیرد.
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪارت ﺑﻪ ورزﺷﮑﺎران ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮ ارﺟﺤﯿﺖ دارد.
ورزشکاران جوان اغلب سؤالاتی در مورد غذاهای غنی از چربی و شکر، مانند آب نبات و دسر دارند. این غذاها کالری زیادی دارند اما مواد مغذی کمتری دارند. انرژی خود را از غذاهایی که دارای پروتئین، ویتامین و مواد معدنی و همچنین کالری هستند، دریافت کنید. بسیاری از ورزشکاران به اشتباه معتقدند باید قبل از بازی غذاهایی که چربی پایینی دارند را مصرف نمایند. در حالی که قبل از بازی باید از غذاهای پر چرب مانند آب نبات یا عسل استفاده کنند.
عسل در رژیم غذایی ورزشکاران معروف المپیکی:
سریع‌ترین ورزشکاران جهان در بازی‌های المپیک همیشه انرژی و قدرت زیادی دارند، اما واقعاً چه چیزی باعث قدرت در آنها می‌شود؟ حال رژیم غذایی چند ورزشکار برجسته را بررسی می‌کنیم.

<strong>چگونه</strong> عسل باعث افزایش انرژی و قدرت ورزشکاران می‌شود؟
شالان فلاناگان (دونده راه طولانی ایالات متحده آمریکا): من هر روز صبح یک کاسه بَلغور جو با کره، بادام، موز، انواع توت‌ها، آجیل، عسل و میوه‌های خشک مصرف می‌کنم و به من انرژی خیلی زیادی می‌دهند.


چگونه عسل باعث افزایش انرژی و قدرت ورزشکاران می‌شود؟
کریس مازدزر (لوژ سوار آمریکایی): من در صبحانه ساندویچ، تخم‌مرغ و آووکادو می‌خورم و یک ماست ساده با عسل و همچنین دانه‌های کنسرو، صبحانه من را تشکیل می‌دهند.


چگونه عسل باعث افزایش انرژی و قدرت ورزشکاران می‌شود؟
میستی می-ترینور (بازیکن والیبال ساحلی): غذای مورد علاقه من، ماست یونانی و عسل است. زمانی که بچه بودم قبل از یک بازی‌ فوتبال پدرم به من یک قاشق عسل داد و گفت: اگر قبل هر بازی عسل مصرف کنی به تو انرژی خواهد داد.


چگونه عسل باعث افزایش انرژی و قدرت ورزشکاران می‌شود؟
کری والش جنینگز (بازیکن والیبال ساحلی): من در طول روز مقدار زیادی کره بادام و ساندویچ و عسل می‌خورم، زیرا که انرژی من را زیاد می‌کند.


عسلدون
سیمور ایرانی...
ما را در سایت سیمور ایرانی دنبال می کنید

نویسنده : محمد وحدت بازدید : 22 تاريخ : جمعه 29 تير 1397 ساعت: 22:41